Skip to content

Rozpuszczalniki aromatyczne: Toluene, Xylene i Solvarex

Firma TotalEnergies oferuje różnorodne rozpuszczalniki aromatyczne obejmujące produkty klasyczne, takie jak Toluene, Toluene TDI oraz Xylene, jak również rozpuszczalniki zawierające frakcje aromatyczne, takie jak Solvarex 9 i Solvarex 10.  W przypadku potrzeby zastosowania produktu nie zawierającego naftenu, najlepszym wyborem są produkty Solvarex 9 oraz Solvarex 10LN.

 

Rozpuszczalniki aromatyczne do farb przemysłowych, żywic, klejów, detergentów itp.
Produkty te wykorzystywane są w wielu zastosowaniach wymagających wysokiej mocy rozpuszczania. Wybór produktu zależy od wymaganej prędkości parowania.

 

Rozpuszczalniki aromatyczne a wymogi prawne
Wszystkie rozpuszczalniki aromatyczne zostały sklasyfikowane jako płyny łatwopalne lub bardzo łatwopalne i podczas pracy z nimi powstają ładunki elektrostatyczne.
Ze względu na ich potencjalny wpływ na zdrowie i środowisko podlegają one ścisłej regulacji. Jako LZO uczestniczą one w produkcji ozonu w troposferze w drodze reakcji fotochemicznej z NOx (działanie światła słonecznego w reakcji chemicznej z tlenkami azotu). Dodatkowo, w przypadku odprowadzenia do środowiska wodnego, tylko niewielka ich część ulega rozpuszczeniu w wodzie, natomiast pozostała część unosi się na powierzchni wody. Rozpuszczalniki aromatyczne charakteryzują się niską biodegradowalnością.

Od października 2005 r. toluen jest zaliczany do kategorii 2 w zakresie toksyczności reprodukcyjnej, zgodnie z przepisami CLP, a Rozporządzenie 1907/2006/WE (REACH) ogranicza jego wykorzystanie do określonych zastosowań.

Mieszanki na bazie toluenu zaliczane są do kategorii 2 pod względem toksyczności reprodukcyjnej w przypadku stężenia toluenu wynoszącej 3% lub więcej. Co więcej, od czerwca 2007 r. toluenu nie można wprowadzać na rynek jako substancji lub w mieszankach o stężeniu wynoszącym 0,1% lub więcej według masy, w ogólnodostępnych klejach i farbach w spreju.
Ze względu na parametry fizykochemiczne, rozpuszczalniki aromatyczne są lotnymi związkami organicznymi (LZO).

Uwaga: Aby uniknąć zaliczenia do kategorii 2 pod względem rakotwórczości, w Europie stężenie naftalenu w substancjach i mieszankach musi być niższe niż 1%.

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych na temat stosowania rozpuszczalników aromatycznych.