Skip to content

20/10/2016 Artykuły

Czujnik temperatury powietrza zasysanego

tt-pazdziernik-5_

baner-expert-01

Adam Klimek

Ekspert Team Total

Czujnik temperatury powietrza zasysanego dokonuje pomiaru temperatury panującej w rurze ssącej. Następnie sygnały napięciowe są kierowane do modułu sterującego i przetwarzane, a na ich podstawie moduł dokonuje regulacji składu mieszanki paliwowo-powietrznej oraz kąta wyprzedzania zapłonu.

W zależności od temperatury zasysanego powietrza zmienia się opór czujnika temperatury. Podczas wzrostu temperatury dochodzi do zmniejszenia oporu oraz spadku napięcia na czujniku – moduł sterujący przetwarza sygnały napięciowe czujnika, które są odwrotnie proporcjonalne do temperatury zasysanego powietrza.

Objawy uszkodzonego czujnika temperatury powietrza zasysanego mogą być różne, w zależności od sposobu rozpoznawania błędów przez moduł sterujący oraz wynikającej z niego strategii awaryjnego trybu pracy. Najczęstszymi objawami są: zapis kodu błędu, zaświecenie się lampki kontrolnej silnika, zmniejszona moc silnika, problemy z uruchomieniem silnika, podwyższone zużycie paliwa. Do głównych przyczyn awarii zaliczamy: zwarcia wewnętrzne, zwarcia w przewodach, uszkodzenia (przerwania) przewodów, uszkodzenia mechaniczne lub zanieczyszczenie czujnika. W celu wykrycia usterki czujnika temperatury należy w pierwszej kolejności odczytać pamięć kodów błędów. Następnie sprawdzić przyłączenia elektryczne przewodów czujnika (wtyczki i czujnika) pod kątem właściwego połączenia, przerw bądź korozji.

Do kontroli czujnika wykorzystujemy miernik uniwersalny. W badaniu wyodrębniamy trzy fazy. Pierwszy etap polega na pomiarze oporu wewnętrznego czujnika. Opór zależy od temperatury: przy rozgrzanym silniku jest niski, w stanie zimnym jest wysoki. Wartości oporu przy 25˚C wynoszą 2–5 kΩ, przy 80˚C – 300–700 Ω (wartości mogą się zmieniać w zależności od producenta!). Etap drugi sprowadza się do sprawdzenia okablowania do modułu sterującego. Należy pojedynczo zweryfikować zwarcia do masy oraz przewodzenie dla każdego przewodu do wtyczki modułu sterującego. W tym celu włączamy omomierz między wtyczką czujnika temperatury a odłączoną wtyczką modułu sterującego (wartość zadana: ok. 0 Ω – konieczny jest schemat przeznaczenia styków wtyczki modułu sterującego). Istotne jest również skontrolowanie każdego styku wtyczki czujnika przy odłączonej wtyczce modułu sterującego na zwarcie do masy (wartość zadana: > 30 MΩ). Etap trzeci to sprawdzenie woltomierzem napięcia zasilania przy odłączonej wtyczce czujnika. Pomiaru dokonuje się przy włączonej wtyczce modułu sterującego oraz włączonym zapłonie (wartość zadana: ok. 5 V). Jeżeli nie otrzyma się takiej wartości, należy zweryfikować napięcie zasilania modułu sterującego – włącznie z połączeniem z masą i zgodnie ze schematem połączeń. W momencie gdy jest ono zgodne, w rachubę wchodzi uszkodzenie modułu sterującego.