Skip to content

O TotalEnergies

Etyka: Jesteśmy zobowiązani do wzorowego zachowania

 

TotalEnergies działa w wielu krajach o zróżnicowanym, złożonym środowisku gospodarczym i społeczno-kulturowym. Ta sytuacja może wiązać się z ryzykiem związanym z bezpieczeństwem, ochroną, zdrowiem, środowiskiem i etyką. Z tego powodu państwa i społeczeństwo mają szczególnie wysokie oczekiwania w stosunku do naszej branży. Dlatego każdego dnia polegamy na naszych wartościach, które kierują naszymi działaniami i relacjami z naszymi interesariuszami, przyjmując zbiorowe podejście, aby osiągnąć naszą ambicję bycia światowej klasy graczem w transformacji energetycznej.

Nasze Zasady Biznesowe, zakorzenione w naszych wartościach

Stosujemy i przestrzegamy wszystkich krajowych i międzynarodowych praw i standardów we wszystkich krajach nas goszczących.

Ponad zasadami, które stosujemy, stworzyliśmy nasze wartości – Bezpieczeństwo, wzajemny szacunek, pionierski duch, potrzeba bycia razem i nastawienie na wyniki – to drogowskazy, które każdego dnia kierują naszymi działaniami.

Nasze dwie podstawowe wartości, Bezpieczeństwo i Wzajemny Szacunek, stanowią podstawę naszego Kodeksu Postępowania.

Bezpieczeństwo: niestrudzona czujność zbiorowa

Ponieważ pracujemy w branży, która nigdy nie może być całkowicie wolna od ryzyka, bezpieczeństwo jest podstawą naszej wydajności operacyjnej. Bezpieczeństwo jest również podstawą naszego wspólnego zaangażowania w zrównoważoną działalność, nawiązywanie relacji opartych na zaufaniu. Aby osiągnąć nasz cel, jakim jest zero wypadków śmiertelnych, musimy stale udoskonalać zarządzanie ryzykiem, zarówno w naszych miejscach pracy, jak i w obszarach w których prace są wykonywane na nasze zlecenie.

Bezpieczeństwo to codzienna praca wykonywana z pokorą i czujnością. Zasady bezpieczeństwa zawsze muszą być przestrzegane, a każdy z nas wie, że należy zainterweniować, kiedy czujemy, że sytuacja która nas spotyka jest niebezpieczna dla mnie albo dla kogoś innego. Zgodnie z naszym hasłem: Safety for me, for you, for all.

 

Bezpieczeństwo jest również istotnym kryterium wyboru naszych partnerów biznesowych i branżowych. Sprawdzamy przestrzeganie zasad przez naszych partnerów, ponieważ uważamy, że dbanie o bezpieczeństwo to nasz wspólny obowiązek.

Wzajemny szacunek: kluczowy element naszych wspólnych zasad

Dla TotalEnergies wzorowe zachowanie zaczyna się od słuchania i szanowania wszystkich naszych interesariuszy. Oznacza niezachwianą uczciwość, ale także poszanowanie praw człowieka w każdych okolicznościach oraz ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego.

Aby zapewnić wzorowe zachowanie jako Grupa we wszystkich krajach, musimy móc liczyć na uczciwość każdego z naszych interesariuszy.

Właśnie dlatego opracowaliśmy rygorystyczne programy zgodności oparte na zerowej tolerancji dla nadużyć finansowych, korupcji, manipulacji wpływami i nieprzestrzegania prawa konkurencji.

W szczególności programy te wykorzystują:

  • Analizy ryzyka
  • Dedykowane polityki i procedury
  • Programy szkoleniowe i uświadamiające dotyczące zasad i najlepszych praktyk zapobiegania zagrożeniom
  • Pomoc w zapobieganiu i wykrywaniu zagrożeń
  • Analizy i informacje zwrotne

Podtrzymujemy zobowiązanie wobec naszych interesariuszy do poszanowania praw człowieka wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność. To zawiera:

  • Prawa w pracy, poprzez przestrzeganie podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).
  • Prawa społeczności lokalnych, poprzez wdrażanie mechanizmów składania skarg w społecznościach, na które mają wpływ nasze działania.
  • Zagwarantowanie, że środki podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników i naszych obiektów nie ograniczają podstawowych wolności członków lokalnej społeczności.

W lipcu 2016 r. jako pierwsza firma naftowo-gazowa opublikowaliśmy dokument informacyjny dotyczący praw człowieka. Oparte na Ramowych zasadach sprawozdawczości Organizacji Narodów Zjednoczonych, pokazuje nasze obecne podejście do uwzględniania praw człowieka w naszych działaniach

Zobowiązujemy się do ochrony środowiska poprzez kontrolowanie wpływu naszej działalności we wszystkich krajach, w których się znajdujemy. Promujemy efektywne i odpowiedzialne korzystanie z naszych źródeł energii i produktów.

Jednocześnie dążymy do ochrony zdrowia ludzi, czy to naszych pracowników, naszych klientów, czy społeczności lokalnych. Realizujemy działania uświadamiające i profilaktyczne dotyczące różnych rodzajów zagrożeń zdrowotnych.

Nasze wartości, nasze standardy odniesienia oraz nasze wspólne i indywidualne zasady są określone w naszym Kodeksie Postępowania, który służy jako dokument referencyjny. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla naszych pracowników i menedżerów, którzy muszą go przestrzegać w swoich codziennych działaniach. Jesteśmy przekonani, że nasz rozwój jest nierozerwalnie zakorzeniony w zaufaniu i szacunku, jakie istnieją między TotalEnergies a naszymi pracownikami oraz między samymi pracownikami.

Nasz Kodeks Postępowania określa również nasze zobowiązania i oczekiwania w stosunku do naszych innych interesariuszy, w tym akcjonariuszy, klientów i dostawców, tak aby nasz ciągły rozwój przynosił korzyści wszystkim, a jednocześnie pomagał napędzać rozwój gospodarczy i społeczny we wszystkich krajach.

Główne zobowiązanie do promowania przejrzystości finansowej

W TotalEnergies zobowiązujemy się do ścisłej przejrzystości w zakresie ujawniania przychodów generowanych przez naszą działalność. Wspieramy Inicjatywę Przejrzystości w Branżach Wydobywczych (EITI) od jej powstania w 2002 r., której celem jest zgłaszanie płatności dokonywanych przez firmy przemysłu wydobywczego na rzecz rządów krajów przyjmujących. Jesteśmy szczególnie zaangażowani w tę dobrowolną, wielostronną inicjatywę, ponieważ zapewnia ona ramy dialogu wszystkim zaangażowanym stronom, w tym rządom, firmom naftowym, gazowym i wydobywczym oraz społeczeństwu obywatelskiemu.

Oprócz naszego zaangażowania na rzecz EITI, informujemy o płatnościach dokonywanych przez spółki wydobywcze Spółki na rzecz każdego rządu państw lub terytoriów, w których TotalEnergies prowadzi swoją działalność. W naszym corocznym uniwersalnym dokumencie rejestracyjnym dzielimy rodzaje płatności i sumy według kraju, projektu i rządu.

Nasza Komisja ds. Etyki: Zapewnienie zgodności z naszymi zasadami

Od 2001 r. Komisja ds. Etyki odpowiada za monitorowanie stosowania naszego Kodeksu Postępowania. Co ważne, odpowiada również za wspieranie i doradzanie pracownikom i interesariuszom TotalEnergies oraz za wysłuchiwanie ich obaw.

Pracownicy i zainteresowane strony mogą kontaktować się z Komitetem w celu:

  • Zadawania pytań lub próśb o poradę dotyczącą stosowania lub przestrzegania Kodeksu postępowania
  • Zgłaszania wszelkich spraw, które stwarzają poważne ryzyko w obszarach takich jak korupcja, oszustwa, praktyki antykonkurencyjne, dyskryminacja, molestowanie w miejscu pracy, zdrowie, higiena i bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz ochrona środowiska.

 

Zabierz głos: system ostrzegania otwarty dla wszystkich

Sytuacje w terenie mogą być złożone, co oznacza, że nasi pracownicy mogą potrzebować porady. Aby wspierać ich każdego dnia, zachęcamy do stworzenia środowiska dialogu i zaufania, w którym każda osoba może wyrazić swój punkt widzenia i obawy. Nasi pracownicy mogą kontaktować się ze swoimi bezpośrednimi przełożonymi, kierownikiem działu kadr, dowolnym innym kierownikiem, specjalistą ds. zgodności lub specjalistą ds. etyki. Ponieważ etyka jest obowiązkiem wszystkich, nasi pracownicy i nasi zewnętrzni interesariusze mogą kontaktować się z Komisją ds. Etyki, jeśli potrzebują porady, mają pytania lub chcą zgłosić jakąkolwiek sprawę, która stanowi ryzyko etyczne, pod adresem [email protected] lub na adres e-mail lokalnej Komisji ds. etyki: [email protected] albo listownie – listem adresowanym na siedzibę firmy z dopiskiem "List adresowany do Komisji ds. etyki".

Komunikowanie i promowanie naszej polityki etycznej

Zapewniamy, że wszyscy nasi interesariusze rozumieją, otrzymują i stosują naszą politykę etyczną poprzez oceny i niezależne audyty etyczne. Audyty te wzmacniają spójność naszego zaangażowania w przestrzeganie przepisów i społeczną odpowiedzialność biznesu oraz pomagają nam stale ulepszać nasze polityki i procedury poprzez identyfikowanie najlepszych praktyk.

Współpracujemy z kilkoma organizacjami zewnętrznymi, m.in.

Wreszcie, uczestniczymy w różnych międzynarodowych forach z innymi firmami i zewnętrznymi interesariuszami, mając na celu poprawę naszych wyników w zakresie zaangażowania społecznego poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami i przyczynianie się do międzynarodowego rozpowszechniania zasad etycznych.