Skip to content

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, nr telefonu oraz  adresu e-mail przez TotalEnergies Marketing Polska z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa w celach handlowych w tym odpowiedzi na zapytanie wysłane przeze mnie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Niniejsza zgoda może zostać odwołana w każdym momencie.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest TotalEnergies Marketing Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II 80, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019835, o kapitale zakładowym 56.865.000,00 zł, NIP: 522-01-00-798  (dalej: Spółka).

2. W sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: [email protected].

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane przeze Panią / Pana za pośrednictwem formularza kontaktowego w tym przesłanie oferty handlowej.

4. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej.

5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią / Pana pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa: 

1) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
2) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
3) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
5) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
6) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Spółkę przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Dane podawane są dobrowolnie i nie jest Pani / Pan zobowiązany do ich podania. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia skontaktowanie się używając formularza kontaktowego.