Skip to content

Wyzwania środowiskowe

Wyzwania środowiskowe

 

Działalność Spółki wiąże się z ryzykiem dla środowiska, dla którego TotalEnergies opracowała usystematyzowaną politykę zarządzania.

W tym kontekście Spółka zidentyfikowała swoje główne zagrożenia dla środowiska:

 • ryzyko przypadkowego zanieczyszczenia;
 • zagrożenia dla środowiska, które mogłyby powstać w przypadku zrzutu cieczy, gazu lub substancji stałych lub niezrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych;
 • ryzyko zniszczenia bioróżnorodności i ekosystemów podczas realizacji projektów i operacji, zwłaszcza tych zlokalizowanych we wrażliwych środowiskach przyrodniczych;
 • zagrożenia dla środowiska związane z wytwarzaniem odpadów końcowych.

Zagrożenia i wyzwania związane ze środowiskiem są identyfikowane w ramach dynamicznego procesu, który wykorzystuje wiedzę i doświadczenia Spółki, włączane do ram referencyjnych HSE znanych jako One MAESTRO (Management and Expectations Standards Toward Robust Operations).

W celu przeciwdziałania tym zagrożeniom TotalEnergies opiera się na dziale HSE, stanowiącym część działu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju, którego prezes jest członkiem Komitetu Wykonawczego.

Polityka ogólna i cele środowiskowe

Zgodnie z kartą dotyczącą bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska i jakości (HSEQ), TotalEnergies uznaje poszanowanie środowiska za priorytet. Wszyscy pracownicy, na każdym szczeblu, muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby chronić środowisko podczas wykonywania swojej pracy. TotalEnergies stara się kontrolować swoje zużycie energii, emisje w środowisku naturalnym (woda, powietrze, gleba), produkcję odpadów resztkowych, wykorzystanie zasobów naturalnych oraz wpływ na bioróżnorodność. TotalEnergies przyjmuje konstruktywne podejście do tego tematu, które opiera się na przejrzystości i dialogu w komunikacji z interesariuszami i osobami trzecimi.

W tym celu dział HSE zarządza w sposób zintegrowany wyzwaniami dotyczącymi środowiska, bezpieczeństwa, zdrowia i społeczeństwa, związanymi z działalnością Spółki. Koordynuje wdrażanie karty HSEQ poprzez określenie i monitorowanie wdrażania wewnętrznych ram referencyjnych One MAESTRO. Te ramy i odpowiadające im kontrole zostały opisane w sekcji „Zdrowie i bezpieczeństwo dla każdego”. Dział HSE oraz departamenty HSE w jednostkach Spółki dbają o przestrzeganie w Spółce zarówno obowiązujących przepisów lokalnych, jak i wewnętrznych wymogów One MAESTRO oraz dodatkowych zobowiązań Spółki. Do zadań organów kierowniczych Spółki, pod egidą działu HSE, należy:

 • monitorowanie wyników TotalEnergies w zakresie ochrony środowiska, które są poddawane corocznemu przeglądowi przez Spółkę i dla których wyznaczane są wieloletnie cele doskonalenia;
 • zajmowanie się, razem, z segmentami biznesowymi różnymi tematami związanymi z ochroną środowiska, za które te organy są odpowiedzialne;
 • ustalanie standardów wewnętrznych, które mają być stosowane przez jednostki operacyjne Spółki.

Jako ogólny wymóg, ramy One MAESTRO określają, że systemy zarządzania środowiskowego w zakładach prowadzonych przez Spółkę, które są istotne dla środowiska, muszą uzyskać certyfikat ISO14001 w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia działalności lub nabycia: 100% z 79 takich obiektów spełniało wymagania w 2021 roku. Oprócz tego wymogu, na koniec 2021 roku łącznie 279 obiektów prowadzonych przez Spółkę posiadało certyfikat ISO14001. W 2021 roku 22 nowe obiekty otrzymały certyfikat ISO14001.

Ramy One MAESTRO zawierają również szczegółowe wymagania obejmujące różne rodzaje ryzyka środowiskowego Spółki (patrz „Zapobieganie ryzyku przypadkowego zanieczyszczenia”). W styczniu 2022 roku Spółka wyznaczyła sobie wyższe cele w zakresie postępu środowiskowego na rok 2030.

Cele środowiskowe

Bioróżnorodność

Spółka TotalEnergies dąży do tego, aby wszyscy pracownicy podzielali jej wymagania dotyczące ochrony środowiska. Pracownicy przechodzą szkolenie w zakresie wymaganych umiejętności (zob. sekcja „Zdrowie i bezpieczeństwo dla każdego”).

TotalEnergies podnosi również świadomość pracowników poprzez wewnętrzne kampanie komunikacyjne (np. magazyny wewnętrzne, intranet, plakaty).

Zapobieganie ryzyku przypadkowego zanieczyszczenia

 

Aby zapobiec ryzyku wypadków, a w szczególności poważnym wyciekom, które mogłyby przedostać się do środowiska, TotalEnergies wdraża odpowiednie polityki zarządzania ryzykiem. W sekcji „Zapobieganie powstawaniu poważnych awarii przemysłowych” opisano środki zarządzania obejmujące projektowanie i budowę zakładów oraz wszelkie zmiany w istniejących zakładach, a także eksploatację. Opisano również środki podjęte w celu kontroli integralności obiektów w czasie.

Dla potrzeb transportu morskiego i rzecznego TotalEnergies czarteruje wyłącznie statki i barki spełniające najwyższe międzynarodowe standardy. Wewnętrzna polityka określająca proces i kryteria, według których wybierane są statki i barki, znane są jako lustracja. Kryteria te opierają się w szczególności na przepisach, dobrych praktykach i zaleceniach OCIMF(1) oraz, w przypadku Europy, na europejskim systemie inspekcji barek (EBIS). Tankowce i barki są weryfikowane przez jedną scentralizowaną jednostkę Spółki. Średni wiek floty czarterowanej na czas przez TotalEnergies wynosi około siedmiu lat.

Terminale morskie obsługiwane przez Spółkę zakończyły konsolidację swoich cech fizycznych w globalnej bazie danych, która stanowi część Systemu Informacji o Terminalach Morskich (MTIS) OCIMF, co ułatwi ocenę zgodności statków z portami zawinięcia. Dodatkowo TotalEnergies zachęca wszystkie obsługiwane terminale do korzystania z systemu MTMSA (Marine Terminal Management and Self-Assessment), czyli ram zalecanych przez branżę operatorom terminali w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia bezpieczeństwa ich działalności. Szkolenie dotyczące sprawdzania warunków bezpieczeństwa interfejsu statek/ląd (SSSCL – Ship Shore Safety Check List) oraz operacji przenoszenia ładunków stało się wymogiem ram referencyjnych One MAESTRO w październiku 2020 r. Na koniec 2021 roku 100% spółek zależnych obsługujących terminale posiadało pracowników, którzy przeszli już takie szkolenie.

(1) Oil Companies International Marine Forum (OCIMF): Forum branżowe obejmujące główne międzynarodowe koncerny naftowe. Organizacja ta zarządza programem Ship Inspection Report (SIRE), który przechowuje i udostępnia raporty z inspekcji tankowców i barek rzecznych (Barge Inspection Questionnaire – BIQ).

Gotowość na wypadek wycieku ropy

W celu skutecznego zarządzania poważnym przypadkowym wyciekiem TotalEnergies wdrożyła globalny system zarządzania kryzysowego, który został opisany w sekcji „Zdrowie i bezpieczeństwo dla każdego”

Dla obiektów obsługiwanych przez Spółkę narażonych na ryzyko przypadkowych wycieków trafiających do wód powierzchniowych, system ten jest uzupełniony o wymagania ram referencyjnych One MAESTRO. Według tych wymogów plany awaryjne na wypadek wycieku ropy będą regularnie przeglądane i testowane w ramach ćwiczeń. Plany te są specyficzne dla każdego obiektu i dostosowane do jego struktury, działalności i środowiska, przy zachowaniu zgodności z zaleceniami firmy. Spółki TotalEnergies mogą korzystać z własnych zasobów ludzkich i materialnych (Fast Oil Spill Team, FOST) oraz z umów o pomocy z głównymi organizacjami zewnętrznymi specjalizującymi się w zarządzaniu wyciekami węglowodorów.

Dla działalności związanej z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego od 2014 r. w różnych punktach świata (RPA, Brazylia, Norwegia i Singapur) rozmieszczono sprzęt do ograniczania podmorskiego i izolowania podmorskiego, który może być transportowany drogą powietrzną. Sprzęt ten umożliwia korzystanie z rozwiązań, które są łatwiej dostępne w przypadku wybuchu ropy lub gazu w operacjach wiertniczych na głębokim morzu. Rozmieszczony w tych lokalizacjach sprzęt może służyć działalności TotalEnergies na całym świecie. Sprzęt został opracowany przez grupę dziewięciu firm naftowych, w tym TotalEnergies, i jest zarządzany przez Oil Spill Response Ltd (OSRL), spółdzielnię zajmującą się reagowaniem na zanieczyszczenia mórz węglowodorami. Od 2018 roku sprzęt ułatwiający zatrzymywanie wycieków na płytkich wodach, Offset Installation Equipment (OIE), jest ustawiony w Trieście we Włoszech. Jest zarządzany przez OSRL i może być w razie potrzeby transportowany drogą lotniczą lub statkiem w dowolne miejsce na świecie.

Spółka TotalEnergies zaprojektowała i opracowała również własny system zatrzymywania wycieków („Subsea Emergency Response System”), aby jak najszybciej poradzić sobie z ewentualnymi wypadkami podczas prac wiertniczych lub produkcyjnych. Od 2015 roku część urządzeń jest zainstalowanych w Angoli i Republice Konga, obejmują one w ten sposób cały region Zatoki Gwinejskiej. Sprzęt został pomyślnie rozmieszczony w warunkach ćwiczeń i na żywo w marcu 2019 roku u wybrzeży Nigerii.

Gotowość na wypadek wycieku ropy 2021 2020 2019
Liczba obiektów, dla których w analizie ryzyka zidentyfikowano co najmniej jedno ryzyko poważnego przypadkowego zanieczyszczenia wód powierzchniowych 119 119(a) 128
Udział obiektów posiadających operacyjny plan awaryjny na wypadek wycieku ropy 100% 100% 100%
Udział obiektów, które przeprowadziły ćwiczenia w zakresie reagowania na wyciek ropy lub którym uniemożliwiono przeprowadzenie ćwiczeń w wyniku decyzji władz 97% 88% 85%(b)

(a) Zmienność liczby obiektów wynika ze zmian w uwzględnianym zakresie.
(b) Wartość z 2019 r. została skorygowana w celu uwzględnienia wyłącznie utrudnień wynikających z decyzji władz.

Przypadkowe wycieki płynnych węglowodorów

TotalEnergies monitoruje przypadkowe wycieki płynnych węglowodorów o pojemności większej niż jedna baryłka. Wycieki, które przekraczają wcześniej ustalony próg dotkliwości, są analizowane co miesiąc, a roczne statystyki są przesyłane do Komitetu Zarządzania Wydajnością Spółki. Po wszystkich wyciekach podejmowane są działania naprawcze mające na celu jak najszybsze przywrócenie środowiska do stanu akceptowalnego.

Przypadkowe wycieki węglowodorów płynnych o objętości większej niż jedna baryłka, które miały wpływ na środowisko, z wyłączeniem sabotażu 2021 2020 2019
Liczba wycieków 65 50 57
Całkowita objętość wycieków (w tys. m3) 2,0 1,0 1,2
Całkowita objętość odzyskana (w tys. m3) 1,7 - -

Wzrost wielkości wycieków w latach 2020-2021 związany jest głównie z wyciekiem w zakopanej rurze w rafinerii Port Arthur (Stany Zjednoczone).

Zapoznaj się ze wskaźnikami dotyczącymi przypadkowych wycieków

Ograniczenie śladu środowiskowego działalności Spółki

 

TotalEnergies wdraża politykę unikania, zmniejszania i, w razie potrzeby, kompensowania śladu środowiskowego swojej działalności.

Ochrona środowisk

Środowiska powietrzne i wodne

Działalność Spółki generuje emisje do atmosfery z instalacji spalania i różnych procesów konwersji oraz zrzuty do ścieków. Oprócz przestrzegania obowiązujących przepisów, TotalEnergies opracowała zasady i wytyczne, które spółki zależne mogą stosować w celu ograniczenia ilości zrzucanych odpadów. TotalEnergies wyznaczyła sobie cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku siarki (SO2) oraz zobowiązała się do ograniczenia zrzutów węglowodorów do wody. Po przeprowadzeniu analizy, w narażonych miejscach można wprowadzić różne systemy redukcji, które obejmują środki organizacyjne (takie jak stosowanie modeli predykcyjnych do kontroli szczytów emisji SO2 na podstawie danych z prognozy pogody oraz poprawa zarządzania procesem spalania itp.) oraz środki techniczne (oczyszczalnie ścieków, stosowanie palników o niskiej zawartości NOX i skruberów elektrostatycznych, itp.) Dotychczas wszystkie rafinerie należące w całości do Spółki posiadają tego typu system.

Dla nowych obiektów rozwijanych przez Spółkę przepisy wewnętrzne wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania i w razie potrzeby podjęcia działań ograniczających wpływ tych emisji.

W 2015 roku emisja SO2 osiągnęła poziom 59 kt. TotalEnergies postawiła sobie za cel zmniejszenie emisji o 75% w 2030 roku (w porównaniu do 2015 roku), co wiąże się z nieprzekroczeniem 15 kt.

Stałe emisje do atmosfery 2021 2020 2019
Emisje SO2 (w kt) 16 34 39
Emisje NOX (w kt) 59 64 72
Emisje NM LZO(a) (w kt) 58 69 83

(a) Niemetanowe lotne związki organiczne.

Emisje SO2, które mogą powodować kwaśne deszcze, są regularnie sprawdzane i redukowane. W 2021 r. emisja SO2 uległa znacznemu zmniejszeniu ze względu na spadek aktywności rafinerii (przestoje, pandemia COVID-19) oraz zmiany peryferyjne. Bez efektów koniunkturalnych emisje te osiągnęłyby poziom 21 kt.

Emisje NOX dotyczą głównie działalności związanej z poszukiwaniem i produkcją węglowodorów. Najczęściej są one zlokalizowane na morzu, z dala od wybrzeża.

W styczniu 2022 roku TotalEnergies wyznaczył nowy cel dotyczący jakości wód zrzutowych na lądzie, który ma zostać osiągnięty przed 2030 rokiem. W porównaniu z poprzednim celem maksymalna zawartość węglowodorów oczekiwana dla tych zrzutów jest niższa piętnastokrotnie. Dotychczas 100% obiektów lądowych spełnia poprzedni cel 15 mg/l, a 80% nowy cel 1 mg/l. Rozpoczęto badania mające na celu poprawę zrzutów z miejsc, które nadal nie spełniają wymogów.

Jakość zrzucanej wody 2021 2020 2019
Zawartość węglowodorów w ciągłych zrzutach wód morskich (w mg/l) 13,7 12,8 13,0
% obiektów, które spełniają cel w zakresie jakości zrzutów morskich (30 mg/l) 92% 100%(a) 100%(a)
Zawartość węglowodorów w ciągłych zrzutach wody na lądzie (w mg/l) 2,6 1,9 1,7
% obiektów spełniających cel w zakresie jakości zrzutów na lądzie na lata 2010-2020: 100% 100% 100%
% obiektów spełniających cel w zakresie jakości zrzutów na lądzie na rok 2030: 1 mg/l 80% - -

(a) Obiekty Alwynn i Gryphon (Wielka Brytania) są wyłączone z zestawienia, ponieważ zrzuty wody produkowanej w tych zakładach występują jedynie w okresach konserwacji systemu ponownego wtłaczania wody i podlegają specjalnej deklaracji regulacyjnej.

Środowisko glebowe

Ryzyko zanieczyszczenia gleby związane z działalnością TotalEnergies pochodzi głównie z przypadkowych wycieków i składowania odpadów. TotalEnergies opracowała przewodnik, który spółki zależne mogą wykorzystać do zapobiegania i ograniczania tego zanieczyszczenia. Zalecane podejście opiera się na czterech filarach:

 • zapobieganie wyciekom, poprzez wdrożenie, w miarę możliwości, dobrych praktyk branżowych w zakresie inżynierii, eksploatacji i transportu;
 • przeprowadzanie konserwacji z odpowiednią częstotliwością, aby zminimalizować ryzyko wycieków; • ogólny monitoring środowiska w celu wykrycia wszelkich zanieczyszczeń gleby i wód gruntowych; oraz
 • zarządzanie wszelkimi zanieczyszczeniami pochodzącymi z poprzedniej działalności poprzez operacje izolacji i ograniczania lub eliminowania.
 • Dodatkowo reguły Spółki określają następujące minimalne wymagania:
 • systematyczna identyfikacja wpływów każdego obiektu na środowisko i zdrowie związanych z możliwym zanieczyszczeniem gleby i wód gruntowych;
 • ocena zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych w oparciu o różne czynniki (zakres zanieczyszczenia wewnątrz lub poza granicami terenu, charakter i stężenie zanieczyszczeń, obecność wektora, który mógłby umożliwić migrację zanieczyszczeń, wykorzystanie gruntów i wód gruntowych w obiekcie i wokół obiektu); oraz
 • zarządzanie wpływem na zdrowie lub środowisko, zidentyfikowanym na podstawie użytkowania terenu.

Wreszcie, zlikwidowane przez Spółkę obiekty (tj. zakłady chemiczne, stacje paliw, doły lub laguny błotne powstałe w wyniku wydobycia węglowodorów, nieużytki na terenie zlikwidowanych instalacji rafineryjnych itp.) wpływają na krajobraz i mogą być, mimo zachowania wszelkich środków ostrożności, źródłem przewlekłych lub przypadkowych zanieczyszczeń.

Oprócz odpowiedniego zarządzania odpadami powstałymi w wyniku demontażu i zabezpieczenia obiektów, TotalEnergies stworzyła politykę oczyszczania gleby i wód gruntowych, opartą na ocenie i zarządzaniu ryzykiem, jakie może spowodować takie zanieczyszczenie. W przypadku obiektów po zakończeniu działalności, zarządzanie zanieczyszczeniami jest określane zgodnie z obowiązkami regulacyjnymi, mając na celu kontynuację kontroli wykorzystania obiektów, przy jednoczesnym sprzyjaniu możliwości ponownego rozwoju działalności Spółki (energia słoneczna, ponowne zalesianie, itp.) i ochronie bioróżnorodności (priorytet 3 dążeń w zakresie bioróżnorodności przedstawiony w sekcji „Zarządzanie wpływem na bioróżnorodność i ekosystemy podczas projektów i działalności”). Działania rekultywacyjne prowadzone są przez wyspecjalizowane podmioty utworzone przez Spółkę. Na koniec 2021 roku 104 niedziałające już obiekty przemysłowe (z wyłączeniem stacji paliw) były w trakcie rekultywacji.

Rezerwy Spółki na ochronę środowiska i rekultywację terenów zostały szczegółowo opisane w Nocie 12 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Zrównoważone wykorzystanie zasobów

Zrównoważone wykorzystanie wody słodkiej

Działalność Spółki, głównie w segmencie rafinacji i produktów chemicznych, a w mniejszym stopniu w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym oraz w zintegrowanym segmencie gazu, OZE i energii elektrycznej, może potencjalnie wpływać na zasoby wodne, a także być od nich uzależniona, zwłaszcza gdy dana działalność jest zlokalizowana w środowisku wrażliwym w zakresie zasobów wodnych.

Mając pełną świadomość tych wyzwań, TotalEnergies wdraża następujące działania w zakresie zarządzania ryzykiem wodnym:

 • monitorowanie poboru wody w celu zidentyfikowania priorytetowych miejsc wrażliwych, a następnie przeprowadzenie oceny ryzyka;
 • poprawa zarządzania zasobami wodnymi w zależności od zidentyfikowanych potrzeb, poprzez dostosowanie systemu zarządzania środowiskiem obiektów priorytetowych.

W celu zidentyfikowania swoich obiektów narażonych na ryzyko niedoboru wody, TotalEnergies rejestruje pobór wody we wszystkich swoich zakładach operacyjnych istotnych dla tego wskaźnika i ocenia te wielkości na podstawie wskaźników obecnego i przyszłego niedoboru wody narzędzia WRI(3) Aqueduct. W 2021 roku zakłady Spółki pobrały 101 mln m3 wody słodkiej, przy zużyciu netto 75 mln m3. 54% tej objętości zostało pobrane na obszarach niedoboru wody według definicji WRI, czyli na obszarach, gdzie zapotrzebowanie człowieka na wodę przekracza 40% dostępnych zasobów. Są to głównie wysoko zaludnione obszary miejskie, takie jak obszary miejskie w Europie Północnej. Zgodnie z definicją CDP Water, pobór ten stanowi 10% całkowitego poboru wody przez Spółkę (w tym wody brachicznej i morskiej). W przypadku obiektów priorytetowych, zdefiniowanych jako te, które znajdują się na obszarach niedoboru wody i pobierają ponad 500 000 m3 wody rocznie, TotalEnergies ocenia poziom ryzyka związanego z zasobami wodnymi, wykorzystując w szczególności narzędzie Local Water Tool (LWT) for Oil & Gas z Global Environmental Management Initiative (GEMI). Narzędzie to pomaga również ukierunkować działania podejmowane w celu ograniczenia ryzyka i optymalnego wykorzystania zasobów wodnych w obiektach w razie potrzeby.

W ocenie ryzyka ustalono, że działalność zakładów prowadzonych przez Spółkę naraża pozostałych użytkowników wody jedynie na stosunkowo niewielkie ryzyko jej niedoboru. Ryzyko dotyczy głównie zakładów TotalEnergies, dla których dostawy wody mogłyby zostać odcięte w celu utrzymania dostępu do wody dla użytkowników priorytetowych.

W 2021 roku TotalEnergies odpowiedziała na ankietę CDP Water za okres 2020 i po raz czwarty z rzędu otrzymała ocenę A-. Głównym wskaźnikiem stosowanym w tym rodzaju sprawozdawczości jest pobór wody słodkiej. W styczniu 2022 roku TotalEnergies wyznaczyła nowy cel w zakresie ochrony zasobów słodkiej wody na rok 2030. Spółka dąży obecnie do zmniejszenia poboru słodkiej wody w obszarze niedoboru wody o 20% w latach 2021-2030.

Wskaźnik związany z wodą 2021 2020 2019
Pobór wody słodkiej z wyłączeniem wody chłodzącej (mln m3) 101 105 115
Zużycie wody słodkiej (mln m3)(a) 75 75 -
Pobór wody słodkiej w obszarze niedoboru wody (%3) 54 52 -

(a) Wskaźniki ujawnione na rok 2020 bez danych historycznych.

Na początku 2022 roku TotalEnergies dołączyła do CEO Water Mandate, inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych mającej na celu promowanie dostępu do wody i urządzeń sanitarnych dla wszystkich. CEO Water Mandate ustanawia pięć zasad zarządzania zasobami wodnymi, które Spółka realizuje poprzez kilka zaangażowanych działań, którym towarzyszy system przejrzystości.

TotalEnergies i woda: podejmujemy kroki w celu ochrony kluczowego zasobu

Sam charakter działalności TotalEnergies oznacza, że potrzebujemy słodkiej wody do zasilania niektórych jednostek w naszych obiektach. Spółka jest świadoma kwestii związanych z tym zasobem i od 2016 roku zobowiązała się do wniesienia wkładu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Dlatego podjęliśmy działania mające na celu zarządzanie ilością pobieranej wody i jakością odprowadzanej wody.

TotalEnergies i woda

(2) Światowy Instytut Zasobów. Wskaźniki w tej części są oceniane zgodnie z Project Basic Water Stress 2030.

Zrównoważone użytkowanie gleby

TotalEnergies ogranicza wykorzystanie gruntów do obszarów potrzebnych do bezpiecznego prowadzenia działalności w swoich obiektach.

Wszystkie biopaliwa stosowane przez firmę spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, identyfikowalności i certyfikacji (ISCC, RSPO itp.) określone przez różne przepisy krajowe (bilans węgla, niewylesianie, dobre użytkowanie gruntów). Kryteria te mają zastosowanie do całego łańcucha produkcji i dystrybucji biopaliw i biopolimerów. Ponadto TotalEnergies zobowiązała się do zaprzestania stosowania oleju palmowego począwszy od 2023 roku.

Do tego, aby ograniczyć wykorzystanie środków produkcji rolnej, TotalEnergies zobowiązała się do przetwarzania ponad 25% surowców pochodzących z odpadów i pozostałości (zużyte oleje kuchenne, tłuszcze zwierzęce itp.) w swojej biorafinerii La Mède.

Podobnie, w ramach przekształcania rafinerii Grandpuits w platformę niewykorzystującą oleju do 2024 r., zakład produkcji biopaliw będzie zasilany głównie odpadami i pozostałościami uzupełnionymi olejami roślinnymi, takimi jak rzepakowy – z wyłączeniem oleju palmowego – pozyskiwanymi przede wszystkim z lokalnych źródeł.

Zapoznaj się ze wskaźnikami środowiskowymi Spółki

Zarządzanie wpływem na bioróżnorodność i ekosystemy podczas realizacji projektów i operacji

 

TotalEnergies ma świadomość, że ochrona bioróżnorodności jest konieczna, i dba o to, by uwzlędniać tę ochronę w swoich działaniach. W 2016 roku Spółka zobowiązała się do wniesienia wkładu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym tych dotyczących bioróżnorodności. Od 2018 roku TotalEnergies przystąpiła do inicjatywy Act4Nature promowanej przez Francuskie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw na Rzecz Środowiska, obecnie nazywanej Act4Nature International.

W 2020 roku TotalEnergies postawiła sobie nowy cel – zachowania zgodności z przygotowywanym przez ONZ globalnym planem bioróżnorodności, którego celem jest ochrona światowej bioróżnorodności i aktualizacja zobowiązań publicznych w tej dziedzinie.

Cel ten opiera się na czterech podstawowych zasadach:

Nowy cel został włączony w ramy One MAESTRO Spółki.

W różnych segmentach Spółki oraz w dziale badań i rozwoju wdrożono plan komunikacji. Aby zwiększyć świadomość tego celu, zorganizowano serię webinariów otwartych dla wszystkich pracowników działów HSE Spółki. Odbyło się wiele specjalnych spotkań przedstawiających cel partnerom Spółki, co pozwoliło na wysłuchanie ich punktu widzenia i rekomendacji.

Cele dotyczące bioróżnorodności

Poniżej przedstawiono przegląd działań podjętych już w ramach czterech głównych obszarów celów dotyczących bioróżnorodności.

1. Dobrowolne strefy wykluczenia:

 • Spółka zobowiązała się do uznania uniwersalnej wartości obiektów światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO poprzez nieprowadzenie na tych obszarach działalności związanej z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego.
 • TotalEnergies zobowiązała się również do nieprowadzenia żadnych działań poszukiwawczych na polach naftowych pod lodem morskim w Arktyce.

Stan faktyczny:

 • Brak działań poszukiwawczych dotyczących ropy naftowej i gazu na obszarach naturalnego światowego dziedzictwa UNESCO.
 • Spółka publikuje listę swoich koncesji w Arktyce. W 2021 roku Spółka nie prowadziła działalności poszukiwawczej na polach naftowych pod lodem morskim w Arktyce.

2. Nowe projekty:

 • Spółka zobowiązała się do opracowania planu działań na rzecz bioróżnorodności (BAP) dla każdej nowej lokalizacji znajdującej się na obszarze istotnym pod względem bioróżnorodności, czyli na obszarach chronionych IUCN (Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody) od I do IV lub obszarach Ramsar. Ponadto, dla każdego nowego projektu zlokalizowanego na obszarze chronionym I lub II IUCN lub na obszarze Ramsar, Spółka zobowiązuje się do wdrożenia środków mających na celu uzyskanie pozytywnego wpływu (zysku) netto na bioróżnorodność.

Stan faktyczny:

 • Dla wszystkich obsługiwanych zakładów produkcyjnych położonych na najbardziej wrażliwych obszarach chronionych, odpowiadających obszarom IUCN I do IV oraz obszarom Ramsar, wprowadzono plan działania na rzecz bioróżnorodności, przy czym dla niektórych z nich wyznaczono cel w postaci przyrostu netto. W 2021 r. dotyczyło to ośmiu projektów, których cztery osie są dostosowane do standardów działania Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC) Banku Światowego. Są to:
 • BAP dla istniejącego terminalu naftowego w Djeno (Republika Konga), położonego na obszarze Ramsar, został opracowany w 2015 r. i jest nadal rozwijany. Na rok 2022 planowana jest aktualizacja BAP.
 • BAP dla istniejącego lądowego terminalu naftowego w Tempa Rossa (Włochy), dla którego koncesja częściowo pokrywa się z obszarem IUCN II, został opracowany w 2019 r. i jest nadal rozwijany.
 • BAP z zyskiem netto dla projektu Tilenga (wydobycie ropy naftowej, Uganda), częściowo zlokalizowanego w obszarze IUCN II, jest w 100% kompletny i rozpoczęto jego wdrażanie. Niektóre działania zostały już podjęte proaktywnie. Ten BAP jest dostosowany do standardów działania IFC.
 • BAP z zyskiem netto dla projektu rurociągu EACOP (transport ropy, Tanzania), przecinającego obszar IUCN II jest na ukończeniu i rozpoczęto jego wdrażanie. Niektóre środki zostały już podjęte proaktywnie, jak na przykład działania związane z ochroną szympansów. Ten BAP ma na celu osiągnięcie zysku netto i jest dostosowany do standardów działania IFC.
 • BAP z zyskiem netto projektu LNG Mozambique (produkcja gazu ziemnego, Mozambik) został zakończony dla fazy projektowej. Wdrożenie środków związanych z budową zostało tymczasowo zawieszone z powodu problemów z bezpieczeństwem w rejonie Cabo Delgado. Ten BAP jest dostosowany do standardów działania IFC.
 • Obecnie projektowany jest BAP z zyskiem netto Papua LNG (produkcja gazu ziemnego, Papua Nowa Gwinea). Projekt nie wchodzi na żadne obszary chronione przez IUCN lub konwencję ramsarską. Ten BAP jest dostosowany do standardów działania IFC.
 • BAP istniejącej lądowej elektrowni wiatrowej/solarnej Helio La Perrière (Wyspa Reunion, Francja) jest kontynuowany w ramach przebudowy obiektu.
 • BAP projektu Diyab w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

3. Istniejące obiekty:

 • Najpóźniej do 2025 r. zostanie zdefiniowany plan działania na rzecz bioróżnorodności, a najpóźniej do 2030 r. zostanie on wdrożony w każdym istniejącym zakładzie o dużym znaczeniu dla środowiska (zakłady produkcyjne segmentu poszukiwawczo-wydobywczego, rafinerie, zakłady petrochemiczne, elektrownie gazowe), który posiada certyfikat ISO14001. TotalEnergies przedstawi różnym interesariuszom sprawozdanie z jego wdrożenia.
 • W przypadku zaprzestania działalności przez dany obiekt, TotalEnergies zobowiązuje się również do rozważenia rozwoju dedykowanego obszaru o bogatej bioróżnorodności (np. siedliska rzadkich gatunków, ostoje bioróżnorodności itp.) jako jednej z opcji jego rekultywacji.

Stan faktyczny:

 • Trwa wdrażanie tego środka. W 2021 r. przeprowadzono dwie diagnostyki (zakład Pont-sur-Sambre we Francji oraz morskie zakłady poszukiwawczo-wydobywcze w Republice Konga). Trzy diagnostyki są w trakcie finalizacji (rafinerie Donges i Grandpuits oraz zakład Bayet we Francji).
 • W odniesieniu do tworzenia obszarów o bogatej bioróżnorodności (siedlisk rzadkich gatunków, ostoi bioróżnorodności itp.) jako opcji rekultywacji obiektów, które zakończyły swoją działalność, pierwsze projekty obejmują utworzenie siedliska dla gadów na brzegu rzeki Garonny oraz środki mające na celu ochronę chronionych gatunków ptaków i płazów w Oberhoffen-sur-Moder we Francji. Około 10 innych miejsc we Francji jest poddawanych ocenie, w tym badaniom bioróżnorodności, oraz zwiększaniu bioróżnorodności, co może prowadzić do podobnych inicjatyw.

4. Promowanie bioróżnorodności:

 • W ramach programu Climate, Coastal and Oceans Fundacji TotalEnergies Spółka pragnie wspierać programy zwiększające świadomość problematyki bioróżnorodności, edukację młodzieży oraz działania badawcze.
 • TotalEnergies zobowiązuje się również do dzielenia się ze społecznością naukową i opinią publiczną danymi dotyczącymi bioróżnorodności, zebranymi w ramach badań środowiskowych nad projektami firmy.

Stan faktyczny:

 • Program Fundacji TotalEnergies wspiera ekspedycję Polar Pod, której celem jest badanie antarktycznego prądu okołobiegunowego w celu lepszego zrozumienia wymiany powietrze-ocean, walidacji pomiarów satelitarnych oraz obserwacji bioróżnorodności i wpływu działalności człowieka w strefie południowej. Wiedza ta zostanie rozpowszechniona wśród młodych odbiorców poprzez projekt edukacyjny realizowany we współpracy z IUCN. Program Fundacji TotalEnergies wspiera również pracę Tour du Valat, fundacji non-profit i instytutu badawczego, który od lat 70. ubiegłego wieku pracuje nad ochroną śródziemnomorskich terenów podmokłych na obszarze 2 700 hektarów w regionie Camargue.
 • W celu dalszego dzielenia się ze społecznością naukową swoimi danymi i narzędziami dotyczącymi bioróżnorodności, Spółka przystąpiła do międzynarodowej sieci Global Biodiversity Information Facility (GBIF). W 2021 roku przekazane dane dotyczyły projektów Spółki w RPA, Omanie, Ugandzie, Danii i Argentynie. Dane opublikowane przez TotalEnergies zostały pobrane ponad 4 700 razy i cytowane około 15 razy w publikacjach naukowych.
 • Ponadto Uniwersytet Oksfordzki w Wielkiej Brytanii (Long Term Ecology Laboratory), TotalEnergies i Equinor uruchomiły w 2018 roku program współpracy, którego celem jest opracowanie narzędzia do kwalifikacji wrażliwości bioróżnorodności morskiej. Narzędzie zostało już ukończone i jest dostępne online dla przemysłu, sektora publicznego i organizacji pozarządowych(3).

Spółka prowadzi również szereg programów badawczo-rozwojowych związanych z bioróżnorodnością. Obejmują one opracowanie wraz z UNEP WCMC(4) metodologii wskaźników wpływu na bioróżnorodność, które mogą zostać skonsolidowane na poziomie Spółki, opracowanie narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji w zakresie działań opartych na podejściu Unikaj – Ograniczaj – Kompensuj, katalogu operacyjnego dla rozwiązań opartych na przyrodzie, narzędzi nadzoru biologicznego i monitoringu z wykorzystaniem środowiskowego DNA, prace nad mapowaniem obszarów podatnych na zmiany klimatu oraz możliwości oferowanych przez obiekty Spółki w zakresie korytarzy ekologicznych.

TotalEnergies publicznie informuje o realizacji tych zobowiązań (więcej szczegółów w naszej Broszurze dotyczącej bioróżnorodności).

(3) Morski LEFT (Local Ecological Footprint Tool).
(4) World Conservation and Monitoring Center programu środowiskowego ONZ (UNEP).

Bioróżnorodność i wykorzystanie gleb

W styczniu 2022 roku Spółka zobowiązała się do osiągnięcia celu zerowego wylesiania netto dla każdego z nowych projektów, na nowych terenach, uzupełniając tym samym zobowiązania dotyczące bioróżnorodności.

W 2021 roku spółka prowadziła 150 obiektów (o skumulowanej powierzchni 8860 ha) zlokalizowanych w lub graniczących, w promieniu 5 kilometrów, z obszarami chronionymi i obszarami bogatymi w bioróżnorodność(5). Żaden obiekt nie pokrywa się z obiektami przyrodniczymi wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Bioróżnorodność – ingerencja w obszary wrażliwe(5)    
  Jednostka 2021
Miejsca położone w jednym lub kilku obszarach wrażliwych liczba/ha 98/3147
z czego działalność wydobywcza węglowodorów liczba/ha 9/2121
z czego zintegrowany segment gazu, OZE i energii elektrycznej (z wyłączeniem działalności związanej z wydobyciem gazu) liczba/ha 42/461
z czego segment rafinacji i produktów chemicznych liczba/ha 6/310
z czego segment marketingu i usług liczba/ha 41/255
Obiekty położone w obszarach wrażliwych lub w ich pobliżu liczba/ha 150/8860

Dokładniej, spółka prowadziła działalność w 2021 roku na 98 obiektach (o łącznej powierzchni 3147 ha) pokrywających się z obszarami chronionymi i obszarami o bogatej bioróżnorodności(5). Żaden obiekt nie pokrywa się z obiektami przyrodniczymi wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, listę światowego dziedzictwa naturalnego UNESCO, programem Człowiek i Biosfera UNESCO, obszarami wodno-błotnymi zgodnie z konwencją ramsarską, IUCN I do IV ani kategoriami NR (Not Reported) i NA (Not Assigned), obszarami objętymi ustawodawstwem krajowym, konwencjami morskimi, europejskim programem Natura 2000 (dyrektywy ptasia i siedliskowa), obszarami KBA (Key Biodiversity Areas) ani AZE (Alliance for Zero Extinction).

Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym

Cele dla gospodarki o obiegu zamkniętym

Jeśli chodzi o marnowanie żywności i ubóstwo żywnościowe, działalność TotalEnergies związana z dystrybucją żywności jest niewielka i dlatego nie ma bezpośredniego wpływu na te kwestie.

Promowanie zarządzania zasobami w obiegu zamkniętym

W marcu 2022 roku przystąpiliśmy do platformy Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE). Ta inicjatywa, zapoczątkowana przez Światowe Forum Ekonomiczne, a obecnie prowadzona przez Światowy Instytut Zasobów (WRI) ma na celu przyspieszenie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Zobowiązujemy się do podwojenia obiegu zamkniętego w swojej działalności w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Przyczyniamy się do gospodarki o obiegu zamkniętym w różnych punktach łańcucha wartości: poprzez nasze zakupy, sprzedaż naszej produkcji, a także zarządzanie własnymi odpadami.

Biopaliwa

Biopaliwa emitują w swoim cyklu życia mniej niż 50% CO2e w porównaniu z ich kopalnymi odpowiednikami (zgodnie z normami europejskimi) i dlatego stanowią element dekarbonizacji paliw płynnych. Nasze obecne zdolności produkcyjne wynoszą 500 kt/rok, głównie z rafinerii Mède we Francji. Nasz cel jest znacznie wyższy: 2 Mt w 2025 r. i 5 Mt w 2030 r., które mają być produkowane w sposób zrównoważony.

Obecnie ponad 90% biopaliw na rynku to biopaliwa pierwszej generacji, czyli produkowane z olejów roślinnych (z pierwszego tłoczenia) lub cukru. TotalEnergies inwestuje w zaawansowane projekty biopaliwowe, oparte na tłuszczach zwierzęcych lub olejach przepracowanych, ograniczając w ten sposób konflikt związany w wykorzystaniem surowców pierwotnych i wpływ na grunty orne. Te zaawansowane biopaliwa uzupełnią gamę biopaliw pierwszej generacji.

Aby spełnić swoje dążenia do bycia liderem na rynku biopaliw, TotalEnergies przekształciła swoją rafinerię La Mède we Francji w światowej klasy biorafinerię.

Zakład produkuje obecnie HVO (prekursor biodiesla i SAF), bionaftę (prekursor polimerów pochodzenia odnawialnego) oraz bioLPG (gaz skroplony pochodzenia odnawialnego), do zastosowań mobilnych lub grzewczych.

Stosowane surowce rolne spełniają wymogi zrównoważonego rozwoju i identyfikowalności: ślad węglowy, brak wylesiania i dobre wykorzystanie gruntów. Zobowiązujemy się do zaprzestania dostaw oleju palmowego od 2023 roku i dążymy do zwiększenia udziału odpadów (oleje odpadowe, tłuszcze zwierzęce) do 50% do 2025 roku. Nasza przyszła niewykorzystująca oleju platforma w Grandpuits będzie również produkować biopaliwa.

Biogaz

Biogaz, powstający w wyniku rozkładu odpadów organicznych, jest gazem odnawialnym, składającym się głównie z metanu. Jest kompatybilny z istniejącą infrastrukturą transportową i magazynową, i ma do odegrania kluczową rolę w dekarbonizacji produktów gazowych, zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych poprzez rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym. Celem Spółki jest produkcja 2 TWh biometanu rocznie od 2025 roku, a w 2030 roku ponad 5 TWh/rok na całym świecie. Na początku 2021 roku spółka TotalEnergies stała się głównym graczem w dziedzinie biogazu we Francji poprzez przejęcie Fonroche Biogaz z 500 GWh mocy zainstalowanej. Pod koniec 2021 roku TotalEnergies i Clean Energy rozpoczęły budowę pierwszej instalacji do produkcji biometanu, w mieście Friona w Teksasie. Wyprodukowany biometan będzie wykorzystywany jako alternatywne paliwo dla mobilności, przyczyniając się tym samym do dekarbonizacji transportu drogowego. Instalacja będzie zasilana ściekami z fermy mlecznej i będzie produkować ponad 40 GWh biometanu rocznie, co pozwoli uniknąć 45 kt CO2e/rok.

Na początku 2022 roku firmy TotalEnergies i Veolia połączyły siły w celu odzyskiwania biometanu z instalacji przetwarzania odpadów i ścieków Veolii działających w ponad 15 krajach, w celu wyprodukowania do 1,5 TWh biometanu rocznie do 2025 roku.

Tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu i bioplastiki

Gospodarka o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych opiera się na trzech osiach:

 • Oś 1 – Recykling mechaniczny, który jest najbardziej dojrzałą technologią na rynku. Zajmuje się surowcami pochodzącymi ze zbiorczych sortowni i punktów skupu i jest dostosowana do potrzeb rynków takich jak motoryzacja czy budownictwo. Nasza spółka zależna Synova wpisuje się i koncentruje ze swoimi zdolnościami produkcyjnymi wynoszącymi 45 kt na koniec 2021 roku i ambicją produkowania 100 kt od 2025 roku.
 • Oś 2 – Recykling chemiczny umożliwia przetwarzanie odpadów, które nie mogą być poddane recyklingowi mechanicznemu oraz zaoferowanie usług innym rynkom, np. rynkowi tworzyw sztucznych przeznaczonych do celów spożywczych. Obecnie na naszej platformie w Antwerpii produkujemy polimery z recyklingu chemicznego, z tworzywa TACoil produkowanego przez naszego partnera Plastic Energy, z którym jesteśmy również związani w celu budowy jednostki produkcyjnej w Grandpuits. Nawiązaliśmy również współpracę z firmą Honeywell w celu promowania chemicznego recyklingu tworzyw sztucznych w Europie i Stanach Zjednoczonych.
 • Oś 3 – Biotworzywa. Oferujemy naszym klientom biopolimery powstające częściowo z przetwarzania wypełniaczy pochodzenia biologicznego (oleje roślinne, zużyte oleje kuchenne), dziś przetwarzanych w biorafinerii La Mède, a już niedługo w Grandpuits, a częściowo z PLA (polilaktydu), bioplastiku pochodzącego w 100% z recyklingu, opartego na skrobi lub cukrze, nadającego się do recyklingu i biokompostowania, produkowanego przez naszą spółkę joint venture z firmą Corbion, dziś w zakładzie PLA w mieście Rayong (Tajlandia), a już niedługo w zakładzie budowanym w Grandpuits (Francja).

30 % polimerów produkowanych z materiałów pochodzących z recyklingu do 2030 roku.

W 2021 roku wyprodukowaliśmy 60 kt tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu i bioplastiku. Naszą ambicją jest wyprodukowanie do 2030 roku 30% recyklingu i biopolimerów, czyli 1 miliona ton.

Zapobieganie odpadom i gospodarka odpadami

Zasady Spółki określają szereg minimalnych wymagań dotyczących gospodarki odpadami. Zarządzanie odpadami odbywa się w czterech podstawowych etapach: identyfikacja odpadów (techniczna i regulacyjna); składowanie odpadów (ochrona gleby i zarządzanie zrzutami); identyfikowalność odpadów, od produkcji do unieszkodliwienia (np. notatki, dzienniki, oświadczenia); oraz przetwarzanie odpadów, z techniczną i regulacyjną znajomością odpowiednich procesów, w ramach odpowiedzialności zakładu.

TotalEnergies zwraca się do swoich spółek zależnych o kontrolę przetwarzania odpadów wytwarzanych przez wszystkie obsługiwane zakłady, na każdym etapie ich działalności. Podejście to opiera się na następujących czterech zasadach, wymienionych w kolejności malejącej:

 • zmniejszenie ilości odpadów u źródła poprzez projektowanie produktów i procesów generujących jak najmniejszą ilość odpadów, a także minimalizowanie ilości odpadów powstających w wyniku działalności Spółki;
 • ponowne wykorzystanie produktów w podobnym celu, aby nie stały się one odpadami;
 • recykling odpadów resztkowych;
 • ponowne wykorzystanie produktów niepodlegających recyklingowi, jeśli tylko jest to możliwe.

W 2021 r. czynne zakłady prowadzone przez spółki zależne TotalEnergies wytworzyły 500 kt odpadów, w tym 165 kt odpadów niebezpiecznych. W styczniu 2020 roku TotalEnergies wyznaczyła nowy cel dotyczący ponownego wykorzystania odpadów. Wcześniejszym celem było ponowne wykorzystywanie ponad 50% odpadów wytwarzanych przez te zakłady. W 2030 roku docelowa wydajność wyniesie 70%.

Od 2015 roku wszystkie zakłady produkcyjne segmentu rafinacji i produktów chemicznych zajmujące się produkcją tworzyw sztucznych na całym świecie biorą udział w programie Operation CleanSweep®. Operation CleanSweep® to międzynarodowy program, którego celem jest uniknięcie strat granulatu tworzyw sztucznych podczas operacji przeładunkowych przez podmioty z branży tworzyw sztucznych, aby nie dopuścić do ich przedostania się do środowiska wodnego (zero strat granulatu). Od 2015 roku program został wdrożony we wszystkich zakładach polimerowych w segmencie rafinacji i produktów chemicznych.

Dodatkowo TotalEnergies jest członkiem założycielem sojuszu Alliance to End Plastic Waste, uruchomionego w 2019 roku i składającego się z 80 firm z łańcucha wartości tworzyw sztucznych i dóbr konsumpcyjnych. Celem Sojuszu jest finansowanie, w wysokości 1,5 mld USD w ciągu 5 lat, rozwoju rozwiązań w zakresie redukcji i przetwarzania (ponownego użycia, recyklingu i odzysku) zużytych tworzyw sztucznych w środowisku, w szczególności w oceanach. Na koniec 2021 roku nawiązano już 17 partnerstw.

Zapoznaj się ze wskaźnikami gospodarki odpadami

Oceny wpływu na środowisko i społeczeństwo

Gdy powstaje nowy obiekt przemysłowy, należy przeprowadzić studium bazowe. Jego uzupełnieniem są oceny oddziaływania na środowisko i społeczeństwo, które mierzą i analizują rzeczywiste i potencjalne oddziaływanie, pozytywne i negatywne, bezpośrednie, pośrednie lub skumulowane, w krótkim, średnim i długim okresie trwania projektu.

Badania te są zazwyczaj częścią procesu publicznego obejmującego konsultacje z zainteresowanymi stronami.

Istotne projekty Spółki zostały wymienione poniżej w podziale na kraje (w kolejności alfabetycznej):

Gujana

Liban

 • Ocena oddziaływania na środowisko i społeczeństwo w Bloku 4 (lipiec 2019)

Mozambik

Mjanma

 • Wstępna ocena środowiskowa dotycząca projektu sejsmicznego 3D w Bloku YWB (październik 2017)

Namibia

 • Ocena oddziaływania na środowisko i społeczeństwo projektu poszukiwawczego w Bloku 2913B (maj 2019)
 • Propozycja badań sejsmicznych w Blokach 2912 i 2913B (czerwiec 2020)
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko w Blokach 2912 i 2913B (listopad 2020)

Uganda

 • Ocena oddziaływania na środowisko i społeczeństwo projektu Tilenga (luty 2019)
 • Ocena oddziaływania na środowisko i społeczeństwo projektu EACOP (styczeń 2019)

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

 • Ocena oddziaływania na środowisko i społeczeństwo w Bloku 1 (w języku portugalskim)

Tanzania

 • Ocena oddziaływania na środowisko i społeczeństwo projektu EACOP (sierpień 2019)

Stany Zjednoczone

 • Oceny oddziaływania na środowisko projektu South Platte są dostępne na stronie internetowej BSEE (Bureau of Safety and Environmental Enforcement) – numer referencyjny G36155