Skip to content

27/06/2017 Artykuły

Kupno używanego pojazdu – dopełnij wszystkich obowiązków

TotalEnergies-2_

baner-expert-01

Adam Klimek

Ekspert Team Total

Kupując używany samochód musimy mieć pełną świadomość prawnych i podatkowych skutków tej operacji. Stąd jest bardzo ważne, by transakcji towarzyszyły wszystkie niezbędne dokumenty i pełna wiedza obu stron, co należy z nimi zrobić.

Sprawa pierwsza i najważniejsza: każda transakcja kupna-sprzedaży używanego pojazdu – nieważne czy to samochód, motocykl czy ciągnik – musi  być poparta sporządzeniem umowy kupna-sprzedaży. Dziś w Internecie znaleźć można gotowe  formularze takiego dokumentu, więc nie sprawia to większych trudności. Należy jednak pamiętać, że każda umowa kupna-sprzedaży pojazdu powinna zawierać opis przedmiotu transakcji, czyli markę, model, numer nadwozia, rok produkcji, przebieg oraz cenę. W umowie wpisujemy datę transakcji oraz dane każdej ze stron – imię i nazwisko, adres zameldowania, NIP, PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości oraz podpisy stron – kupującego i sprzedającego. Niezmiernie ważnym zapisem jest punkt mówiący o tym, że kupujący zna stan techniczny auta i nie będzie rościł sobie żadnych praw w tym względzie wobec sprzedającego. Jest on korzystny przede wszystkim dla sprzedającego, ponieważ chroni go przed ewentualnymi roszczeniami kupującego dotyczącymi wad ukrytych pojazdu. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że nabywca w transakcji jest również chroniony – w sytuacji krytycznej skorzystać może z przepisów ustawy o rękojmi.

Standardowym zapisem umowy jest też oświadczenie sprzedającego, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd oraz, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.

Kolejnym krokiem po podpisaniu umowy i przekazaniu pojazdu nowemu właścicielowi jest dopełnienie obowiązków skarbowych. Tu procedura jest standardowa: nowy właściciel – kupujący, musi udać się do właściwego sobie Urzędu Skarbowego, wypełnić formularz PCC-3 dotyczący podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłacić stosowny podatek. Wynosi on 2% od kwoty transakcji widniejącej na umowie. Jeśli w ciągu 14 dni kupujący nie dopełni tego obowiązku, grozi mu grzywna w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Ważną czynnością powiązaną z faktem zmiany właściciela pojazdu jest kwestia przeniesienia ubezpieczenia na nabywcę. Jeśli chodzi o ubezpieczenie AC to nie wiążą się z nim żadne procedury, ponieważ wg przepisów polisa AC wygasa automatycznie z chwilą zbycia pojazdu przez sprzedającego. Natomiast w przypadku polisy OC, prawa i obowiązki wynikające z jej zawarcia przechodzą na nabywcę. Mówiąc wprost: sprzedający ma obowiązek przekazania ważnej polisy OC kupującemu, a ten ma prawo z niej korzystać do końca okresu, na jaki została zawarta. W ciągu 30 dni od nabycia auta nabywca ma jednak obowiązek zawarcia z dotychczasowym towarzystwem ubezpieczeniowym aneksu do polisy zmieniającego dane właściciela oraz jeśli ma to miejsce, numer rejestracyjny. Może też oczywiście rozwiązać umowę polisy OC zawartą przez poprzedniego właściciela pojazdu, ale musi zawrzeć nową umowę z innym lub tym samym ubezpieczycielem.

Sprawą ostatnią, ale mogącą się toczyć równolegle do powyższych, jest wizyta w Wydziale Komunikacji i powiadomienie odpowiedniego organu o fakcie przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży oraz przerejestrowanie pojazdu. Nowy właściciel ma na to 30 dni od daty zakupu.